Председателят на ААЗП Пламен Драгнев взе участие в заключителната конференция на 13 и 14.10.2022 г. по проект CONSOLE CONtract Solutions for Effective and lasting delivery of agri-environmental-climate public goods by EU agriculture and forestry. Участието на Асоциацията в проекта беше свързано с провеждането на проучване да се разберат нагласите на фермерите относно четирите типа договори допринасящи с мерки за подобряване на състоянието на екологичните аспекти на земята във фермите, а именно:

  • Договор, основан на резултатите
  • Договор с колективно изпълнение
  • Договор с членове на веригата за създаване на стойност
  • Договор за владение на земя