11.01.2018

Асоциацията на агроекологичните земеделски производители е партньор по проект “Към ферми с нулев въглероден, отпадъчен и воден отпечатък. Пътна карта за стратегии за устойчиво управление на Bалканския селскостопански сектор – BalkanROAD”, който ще се реализира в пет държави (Гърция, Кипър, България, Македония и Албания) от 7 организации.
На 6 декември 2017 г. се проведе първата среща по проекта BalkanROAD в Атина, Гърция. Събитието бе организирано от Фитопатологичен институт Бенаки, Гърция, който е водещ партньор по проекта. На срещата беше даден официален старт на проекта като партньорите се договориха за следващите стъпки, необходими за успешното изпълнение на дейностите, предвидени в проекта. Срещата се проведе в дух на добро сътрудничество под координацията на Фенопатологичния институт Бенаки.
Балканския селскостопански сектор е изправен пред сериозни предизвикателства по отношение на неустойчивото управление на ресурсите и емисиите на парникови газове. Въпреки че някои страни показват положителни показатели за развитие, продължителната икономическа криза, ниската степен на участие / инициативи, предприети от местните / регионалните власти и по-ниската квалификация и образователна степен на балканските фермери в сравнение с други европейски фермери, възпрепятстват възприемането на иновативни подходи и конформацията на балканското земеделие към политиките на ЕС, главно на ниво ферма / местно ниво.
Концепцията за проекта споделя огромното желание на земеделските стопани да опазват околната среда, но и дълбоката им загриженост за развиване на техните умения, модернизиране и увеличаване на рентабилността на техните предприятия, достигайки до европейски и международни пазари. Затова, проектът BalkanROAD ще предостави инструменти и политики за икономическо развитие чрез приемането на практики за опазване на околната среда, което е силна мотивация за фермерите да приемат и изпълняват резултатите от проекта.
Проектът BalkanROAD има две ориентации, които ще бъдат комбинирани и интегрирани в една Балканска пътна карта и се очаква да отворят нови търговски хоризонти за балканските селскостопански продукти, стимулирайки по този начин също и местните и национални икономики; а именно:
– подобряване на балканската селскостопанска среда чрез разработване на стратегии, методологии и технологии за опазване на природните ресурси (почви, вода, въздух), намаляване на парниковите газове, намаляване на генерирането / унищожаването на отпадъци и увеличаване на съотношението на рециклиране / повторно използване в земеделските системи;
– разработване на общ балкански протокол за производството на екологично етикетирани селскостопански продукти чрез въвеждане на устойчиви практики по цялата производствена линия (т.е. от полето до пазара), така че крайните продукти да имат измерими, сравними и в крайна сметка възможно най-нисък отпечатък върху околната среда.
Напълно автоматизирана, стабилна, но и гъвкава система (софтуер ROAD) за регистриране, изчисляване и отчитане на екологичния отпечатък на предлаганите продукти ще бъде тествана и демонстрирана в три пилотни земеделски стопанства в Гърция, България и Македония.
Вече е създадена широка мрежа от заинтересовани страни, а именно “ROAD for Balkan Agriculture”, за да се осигури устойчивост на резултатите от проекта. Те са готови да следват резултатите от проекта, да изразят своята гледна точка по време на транснационални събития и разпространение на данни и информация до по-широки селскостопански, пазарни и обществени мрежи, в които те принадлежат.
Проектът “Към ферми с нулев въглероден, отпадъчен и воден отпечатък. Пътна карта за стратегии за устойчиво управление на балканския селскостопански сектор – BalkanROAD” се финансира от Европейския съюз в рамките на “Балканско-средиземноморската програма 2014-2020г.” и ще продължи две години от 08/09/2017 до 30/08/2019.

За повече информация: Надя Илиева, емейл: aaef.balkanmedproject@gmail.com
IMG_2872