Кандидатите за директни плащания в Кампания 2014 г. могат да подават заявления до 15 май без санкции и до 9 юни със санкция от 1 % за всеки ден закъснение. Документите се подават в Общинските служби „Земеделие”.

Новите бланки са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие” www.dfz.bg, в менюто „Директни плащания”/ Кампания 2014.

Новото тази година е Схемата за преразпределително плащане (СПРП). Тя предвижда по-високо плащане на площ за първите до 30 ха (300 дка), за които земеделският стопанин е получил подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).

Министърът на земеделието и храните определя със заповед размера на подпомагането по схемата. Кандидатите трябва да подадат общо заявление за кандидатстване за директни плащания (съгласно Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания), където да отбележат, че искат да получат субсидии и по СПРП. Прилагането й цели по-равномерно разпределение на директните плащания като се насочват средства към малките и средни стопанства.

През 2014 г. земеделците могат да кандидатстват и за субсидии по следните схеми:

 • Схема за единно плащане на площ;
 • Схема за ягоди и малини, необвързана с производството;
 • Схема за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България;
 • Схема за национални доплащания на хектар земеделска земя;
 • Схема за национални доплащания за тютюн, необвързана с производството;
 • Национални доплащания за говеда (схема, необвързана с производството);
 • Национални доплащания за овце-майки и/или кози-майки (схема, обвързана с производството);
 • Схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми (НДКМ 1);
 • Схема за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони (НДКМ 2);
 • Схема за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони (НДКМ 3);
 • Схема за специфично подпомагане за крави с бозаещи телета (схема, обвързана с производството);
 • Схема за отглеждане на овце-майки и кози-майки в икономически уязвими общини в Южна България;
 • Схема за отглеждане на овце-майки и кози-майки в необлагодетелствани райони.

Кампанията по Директни плащания 2014 г. стартира след обнародване на всички необходими наредби в Държавен вестник.