На 29 март 2019г. в град Пловдив, хотел Ландмарк Крийк се проведе Семинар със заинтересовани страни във връзка с изпълнение на проект BalkanROAD „Преход към ферми с нулев отпечатък от въглерод, вода и отпадъци. Разработване на пътна карта за стратегии за устойчиво управление на селскостопанския сектор на Балканите”. Проектът се финансира от Програма Интеррег „Балкани – Средиземно море 2014-2020“ и стартира през октомври 2017.

BalkanROAD подкрепя усилията на фермерите за опазване на околната среда, повишаване на знанията им за най-добрите екологични практики в земеделието, модернизиране и подобряване управлението на стопанствата им и вследствие на това – увеличаване на приходите, като същевременно повишават конкурентноспособността им на европейските и международни пазари.
Партньор по проекта от България и организатор на събитието е Асоциацията на агроекологичните земеделски производители (ААЕЗП), а неин консултант по аналитичните и изследователски дейности, свързани с въвеждане и устойчиво прилагане на екологично земеделие е експертен състав от АБЕРОН ООД.

Събитието се организира в рамките на работен пакет №2, дейност 2.5.5 от проекта и цели представянето на европейските агроекологични политики, представяне на постигнатите до момента резултати от проекта , даване на примери за добри практики от стопанства, прилагащи биологично земеделие; представяне на ролята на държавата в областта на опазването на ОС и провеждане на дискусия между заинтересованите страни – държавата, фермерите и изследователската общност.
Семинарът със заинтересовани страни беше открит от председателя на ААЕЗП – г-н Пламен Драгнев. Главен асистент д-р Дамян Киречев от Икономически Университет Варна представи „Агроекологичната политика на България и Европейския съюз: приоритети за развитие до 2030 г.“.

Беше направен обзор на настоящите и предстоящи европейски програми за финансиране на дейности в сектор земеделие, включително по ПРСР. Аудиторията се запозна с основните насоки на бъдещото развитие на ОСП с акцент върху екологичните мерки и биоземеделието.
Презентация, представяща проектът BalkanROAD – Към ферми с нулев въглероден, отпадъчен и воден отпечатък, и GAP анализ, изнесе експертът по аграрна икономика от АБЕРОН – д-р Алан Тоди. Особен интерес в събитието предизвика Аграрният Университет Пловдив с презентацията на проф. Иван Манолов – „Земеделски системи, щадящи околната среда“. В нея бяха илюстрирани методи за производство на естествени биоторове, като биодинамични препарати с номера : 502, 503, 504, 505, 506 и 507.

След кратка почивка г-н Пламен Драгнев представи дейностите в пилотната ферма „ЕТ БУЛГАРПЛОД“ – Георги Разсипийски. Земеделският производител г-н Борис Йотин даде примери за добри практики от стопанството си, прилагащо биологично земеделие. Стопанството му се намира в средногорското село Мирково, основните култури, които отглежда са пшеница, тритикале, картофи, слънчоглед, лен, лимец, теф, както и животни – говеда. Прилага различни практики за устойчиво земеделие: Сеитбооборот на културите; Разнообразие на сортовете; Интергирана защита от вредители; Плодородност на почвата; Управление на пашата; Плевене; Управление на водите; Директни продажби от фермата; Използване на алтернативни енергийни източници и други.

Двамата гост-лектори от Националната Служба за Съвети в Земеделието – г-н Делян Георгиев (Началник-отдел „Консултантски услуги по национални и европейски програми“) и г-жа Деница Димитрова (Експерт в главна дирекция „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория“) представиха ролята на държавата в областта на опазването на околната среда и изменението на климата, и най-вече в консултирането на земеделски производители. В периода 2016-2018 година НССЗ е консултирала 18 010 д., общият брой извършени консултации е 21 859.

Събитието приключи с дискусия на тема: Защо Балканския протокол е необходим по отношение на прилагането на устойчиви практики? Как такъв протокол може да помогне на балканските продукти да повишат добавената си стойност? В дискусията взеха участие всички заинтересовани страни. Семинарът показа, че независимо от помощта, която държавата, в лицето на НССЗ оказва на земеделските производители, все още мерките в ОПРСР не стимулират в достатъчна степен развитието на биоземеделието в България. Устойчиви земеделски практики се прилагат основно от големите земеделски стопанства, докато единични случаи от малките и семейни ферми прилагат организирано и структурирано агроекологични техники. Все още в тях се развива екстензивно земеделие, подкрепяно също и от желанието за получаване на повече субсидии. В този смисъл Балканският протокол ще предложи оперативни насоки за гъвкаво прилагане на законодателната уредба, повишаване мотивацията на фермерите и развитие на биоземеделието в България и другите партньорски държави. Създаването на национални брандове в биоземеделието и популяризирането им в ЕС ще допринесе за повишаване на тяхната добавена стойност и получаване на по-големи и устойчиви приходи от селското стопанство.
Във връзка със събитието по проект BalkanROAD бяха изготвени рекламни материали: тениски, папки, химикалки, флаери и постери с логото на проекта.