ДО

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

       УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

        На 15 Август тази година Асоциацията на агроекологичните земеделски производители представи становище рег. индекс на МЗХ 15-400 от 11.08.2015 год., в което изрази крайно несъгласие с  предложените в 15-то изменение на ПРСР (2007-2013)  утежнени, нецелесъобразни и абсурдни изисквания за мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“. Всички изразени позиции по случая до Вас, като министър на земеделието и храните  и до Комисията по земеделието и храните към Народното събрание, добиха широк обществен отзвук в средствата за масова комуникация. Всички браншови организации се обявиха срещу приемането на едно такова крайно негативно и некомпетентно решение. Въпреки всички изложени доводи и съображения, това абсурдно, взето набързо, на тъмно и без и ни най-малка логична обосновка решение, все пак е налице в българската действителност.

С настоящата декларация, от името на всички наши членове, които стриктно и добросъвестно изпълняват поетите агроекологични ангажименти, Асоциацията на агроекологичните земеделски производители се обявява против решението за промяна на ПСРС (2007-2013). В становището си до Вас и до председателя на Комисията по земеделието и храните изложихме подробно и аргументирано, точка по точка, всички наши доводи срещу извършените вече промени в направлението, поради което няма да  ги повтаряме тук. Отново подчертаваме обаче, че е абсолютно недопустимо масовото прекратяване на агроекологичните ангажименти на бенефициентите, одобрени през 2013 год., които навлизат в четвъртата година на изпълнение с около 90 % от одобрените по направлението площи. Точно от тях трябва да се постигне екологичния ефект от прилагането на направлението за опазването на почвите и водите и те следва да завършат прилагането на петгодишния си ангажимент, за да се постигнат целите на мярката и максималния ефект от прилагането на направлението.  Тази възможност обаче не им беше дадена. Напротив, необосновано се повишиха специфичните изисквания по направлението, при които се повишиха и разходите за земеделските производители. Не стига това, ами вместо, като логичен резултат от завишените изисквания, ставката на компенсаторното плащане да нарасне, същата се намалява двойно, противно на всички правила на селскостопанската политика, противно на всякаква житейска логика дори.

Уважаема госпожо министър, по какъв начин, с какви разумни аргументи ще се обясни този некомпетентен акт на земеделските производители от страната ни, стриктно прилагащи мярката и какви „правилни“ доводи ще бъдат  приведени в негова полза?. Като изключим формалните, набързо скалъпени служебни обяснения, едва ли е налице някакъв здравомислещ аргумент в полза на това изменение, нещо – реално и обективно, каквото и да е, което на практика да налага тази драстична мярка. Как мислите, кое е това нещо? Питаме и как се взема едно такова решение, касаещо толкова много хора – земеделски производители от цялата страна, не следва ли от управленския опит и цели,   приемането му да е поставено като резултат от обществена дискусия, да се съгласува с браншовите организации? Доколко същото е обмислено, ведно с резултатите, до които ще доведе? А също, взето ли е в съответствие с процедурните правила на Европейската комисия, с правилата за работа на Комитета по наблюдение, гласувано ли е от членовете му и как е доведено до знанието на широката общественост.

Уважаема госпожо министър, точно Вие би следвало да сте наясно с факта, че всичко това ще доведе до пълно заличаване на постигнатия досега благоприятен ефект от прилагането на направлението до момента, а като краен негативен резултат – ефективни масови протестни действия на земеделските производители.

Ето защо, с цел да се избегне и предотврати масовият протест като близко назряващо събитие,  настояваме да проведем среща с Вас и Ваши експерти, а също и с членове на Комитета по наблюдение, в най-кратък срок, на която среща да се обсъдят възможностите и вариантите за отмяна на решението на Комитета. На срещата от страна на Асоциацията ще присъствам лично, в качеството на неин председател. Очаквам скорошно насрочване на датата, часа и мястото на срещата на посочените координати за връзка с асоциацията.

        С уважение:   

        Пламен Драгнев, Председател на ААЕЗП