Резултатите от проект BalkanROAD „Преход към ферми с нулев отпечатък от въглерод, вода и отпадъци. Разработване на пътна карта за стратегии за устойчиво управление на селскостопанския сектор на Балканите” бяха представени от Асоциация на агроекологичните земеделски производители и техническата помощ по проекта Аберон ООД по време на 8-ма международна научна конференция „Земеделие и Храни“ 2020. Събитието се състоя в периода 26-29 август в гр. Бургас.
Мерки набелязани в разработения по проект BalkanROAD Общ протокол за Балканите бяха обсъдени със заинтересовани страни. Представени бяха и политиките за намаляване на екологичния отпечатък от въглерод, вода и отпадъци в земеделието, част от Пътната карта, която е стратегическия план за прилагане на Общия протокол.
Конференцията е организирана от Българска академия на науките, Съюз на учените в България, Фондация „Наука и образование” – България, Институт по хидрометеорология към Грузински технически университет в сътрудничество с други чуждестранни университети и организации. На събитието присъстваха лектори и слушатели от Европа, Азия и Африка. Основните теми предмет на обсъждане бяха от биологичното земеделие, биотехнологиите, селскостопанска техника, растителна защита и торене, напояване, третиране след прибиране на реколтата. Колеги от Румъния споделиха опита си в управлението на отпадъчни води в земеделието, тежките метали в почвите и особености на отглеждане на култури в тези почви. Словашкият университет по земеделие в гр. Нитра представи развитието в земеделието и селските райони в Словакия.

Проект BalkanROAD е финансиран по Програма „Балкани – Средиземно море 2014-2020”