УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ, 

Във връзка със стартиралата кампания за „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ от мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за 2007-2013 г. възникнаха редица въпроси от членовете на „Асоциация на агроекологичните земеделски производители“, относно неправомерното изискване на документи при очертаване на площите по посоченото направление през кампания 2015, а именно:

Отивайки в службите по земеделие, за да очертават обработваните от тях площи, на бенефициентите по посоченото направление е искан коригиран сеитбооборотен план, заедно с коригиран план за торене, при условие, че същите не правят промени в плановете си през настоящата кампания. На въпроса защо им се искат тези документи, служителите са обяснили, че това е нареждане, подадено им от МЗХ в следствие от коригираната номенклатура с кодовете на културите. Никой от алармиралите ни стопани не е получил отговор на въпроса на какво правно основание им се изискват тези документи. Номенклатурата с кодовете на културите в ИСАК не е референтен документ нито в мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 г., нито в Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за прилагането й, нито дори в кръстосаното сътоветствие.

Необосновано е да се каже, че промяната е наложена от невъзможност да се проследи дали дадена култура е есенна (некоректно посочени в номенклатурата като зимна) или пролетна при условие, че през целия програмен период 2007-2014 направлението се прилага с един код за тези култури.

При така описания проблем възникват следните въпросите:

Как е прилагано досега, ако не е било възможно да се проследява? Как през годините са администрирани заявленията като кодът е бил един и какво е наложило разделянето на кодовете?

Едновременно с това наши членове очертаха без да им бъде изискван такъв документ и без да се говори за нова номенклатура с кодовете на културите. Какво ще се случи с тези бенефициенти? Ще бъдат неправомерно санкционирани от ДФЗ за сгрешени кодове на култури ли?

Притеснителен е фактът, че информация за това ново условие по направлението не е публикувана никъде – не само че не е направено съответно изменение в Наредба № 11 от 06.04.2009 г., което е задължително, за да се изискват нови и/ или променени документи от бенефициентите по направлението, но няма дори поместено съобщение на страниците на МЗХ и ДФЗ. Тоест, не само че абсолютно неправомерно се изменят условията по направлението, в средата на кампанията по очертаване на площите, но и никъде не е обявена информация за това.

Гореизложеното поражда редица въпроси и неизбежно съмнение, относно коректното прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 г.

Ето защо „Асоциация на агроекологичните земеделски производители“  информира    Министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева за  неправомерно изисквани документи при очертаване през кампания 2015 на площи по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ от мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за 2007-2013 г.

В писмото до г-жа Десислава Танева, поставихме следните въпроси:

  1. Защо от стопаните се изисква промяна на сеитбооборотните планове и още повече – на плановете за торене без правно основание за това?
  2. Защо тази промяна се прави в средата на кампанията по очертаване и някой мисли ли какво ще се случи със стопаните, които вече са очертали без да са им искани посочените документи?
  3. Защо всичко гореизложено не е ясно и широко оповестено?

На 06.04.2015 г. Асоциацията входира нарочно писмо в Министерството на земеделието и храните и след проведени разговори получихме уверение, че поставените въпроси се разглеждат с приоритет и във възможно най-кратки срокове ще бъдат предприети мерки за решаване на тези проблеми.

Към днешна дата исканата среща от страна на Асоциацията със зам.-министър Васил Грудев не е осъществена „поради натоварения график“ на министъра.

В същото време безхаберието в общинските служби продължава. Тече и срокът за подаване на заявленията по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ от мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони, като очакванията за крайният резултат на кампанията са по-скоро песимистични.