Председателят на ААЗП Александър Атанасов изпрати писма до Главна Дирекция “Земеделие и развитие на селските райони”, ОЛАФ, ГД “Околна среда” към Европейската комисия и Сметната палата на ЕС, в които изрази своята загриженост относно предложените промени в ПРСР 2007-2013 г. (15-та нотификация), направление „Въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите” от мярка 214 „Агроекологични плащания“.

Ето и пълният текст на писмата:

Бихме искали да изразим своите притеснения относно предложените изменения в ПРСР 2007-2013 (15-та нотификация) по отношение на направление „Въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите” от мярка 214 „Агроекологични плащания“. Исканите промени от Министерството на земеделието и храните няма да изпълнят приоритетните цели на това направление и изразходваните до момента средства ще бъдат безвъзвратно изгубени без да се постигне никакъв ефект.

Според нас тези промени са инициирани поради простата причина, че голяма част от бенефициентите по това направление не правят сеитбообращение, а най-обикновена ротация на културите. До това се стига поради липсата на точни и ясно разписани правила за одобрение и изпълнение в националното законодателство.

Новите изисквания по направлението обаче биха обезсмислили сеитбооборотните планове на нашите членове, които стриктно спазват практиките на научно обоснованото сеитбообращение, също така ще обезсмислят вложените от тях труд и средства за изпълнението им.

От друга страна ние смятаме, че има интерес да се притиснат бенефициентите, които стриктно спазват сеитбообращението, като за целта Министерството на земеделието и храните изпраща писма за отказ от продължаване на изпълнението на ангажиментите по сеитбооборот до земеделските производители, в които е обяснено, че ако се откажат доброволно, няма да търпят санкции, а средствата се пренасочват към направлението за „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и Ливадния блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“ от мярка 10. Ние предотвратихме пренасочването на средствата към това за нас абсолютно нелепо направление. Но нашите опасения сега са свързани с това, че с тази нотификация средствата ще отидат основно към бенефициентите извършвали до момента ротация на културите, тъй като те нямат направени никакви допълнителни разходи за това, а за тези, които са спазвали сеитбооборотните практики новите изисквания ще бъдат непосилни за изпълнение. Те биха нарушили изцяло баланса на почвения запас, които би трябвало да се постигне в оптимални нива през петата година от ангажимента.

Също така смятаме че предложението за ново направление към мярка 10, за отглеждане на медоносни растения, с което отново се прави опит за пренасочване на средства от ПРСР към определени фермери и което не е подкрепено от Националния браншови пчеларски съюз (член на международната асоциация на пчеларите АПИМОНДИЯ), нарушава сигурността, стабилността, предвидимостта и устойчивостта на програмата за България. Тези действия на МЗХ ще доведат до намаляване на доверието на българските земеделци и към Европейската комисия, която ще позволи пренасочването на средства в дейности със съмнителен ефект.

Според нас с тези промени няма да се постигнат целите и приоритетите, заложени в програмата, и средствата по нея ще бъдат изразходени неправомерно.

Молим да проучите детайлно фактите, преди да вземете решение и да одобрите нотификацията.

С уважение :
Александър Атанасов
Председател на ААЗП