Управителният съвет на „Асоциация на агроекологичните земеделски производители“, на основание чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗЮЛНЦ и чл.36 от Устава на сдружението, свиква редовно Общо събрание на Сдружението, което ще бъде проведено на 27.03.2015 г. /петък/ от 14.00 часа в гр. Стара Загора“, бул. „Цар Симеон Велики“ №100, хотел „ Верея“- конферентна зала, при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на годишния отчет на Управителния съвет.
  2. Приемане бюджета на Сдружението.
  3. Изменения и допълнения в Устава на Сдружението.
  4. Определяне на годишен членски внос за 2015г.
  5. Утвърждаване на решенията на Управителния съвет за приемане на нови членове.
  6. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.27, изр. второ от ЗЮЛНЦ и чл.39 от Устава, редовното Общо събрание ще се проведе на същия ден от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се.
Моля да потвърдите Вашето участие.

г-н ПЛАМЕН ДРАГНЕВ
/Председател на Асоциация на
агроекологичните земеделски производители/

12.03.2015 г.
гр. София