П О К А Н А
до
членовете на Сдружение „Асоциация на агроекологичните
земеделски производители“

Управителният съвет на „Асоциация на агроекологичните земеделски производители“, на основание чл.26, ал.1 и 2 от ЗЮЛНЦ и чл.37 от Устава на сдружението, свиква извънредно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 30.09.2015 год. от 17:00 часа в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 100, хотел „Верея“ – конферентна зала.
При липса на кворум, на основание чл. 27, изр. второ от ЗЮЛНС и чл.39 от Устава, извънредното Общо събрание ще се проведе на същия ден от 18:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се.
Дневен ред на предстоящото извънредно Общо събрание на „Асоциация на агроекологичните земеделски производители“:
1. Обсъждане и приемане на решение за промени в персоналния и числения състав на Управителния съвет на сдружението;
2. Обсъждане и гласуване на промени в Устава на сдружението;