ДО

Г-Н МИХАЕЛ ПИЛКЕ

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ F3: България, Хърватия, Дания, Полша

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯЗЕМЕДЕЛИЕ

И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ГР. БРЮКСЕЛ

БЕЛГИЯ

Относно: 15-то изменение на  ПРСР 2007-2013 и свързаният с него риск от злоупотреба с бюджета  по мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020

       УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПИЛКЕ,

С настоящия сигнал изразяваме нашите опасения, касаещи Петнадесетото изменение на ПРСР за България за периода 2007-2013 г., одобрено  от  Комитета по наблюдение на ПРСР 2007-2013 год., определен със заповед на Министъра на земеделието и храните.

Предложените изменения в мярка 214 “Агроекологични плащания” въвеждат необосновано високи изисквания за агроекологичните земеделски производители по направлението “Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите” и намаляват двойно ставката на компенсаторното плащане.

Изразяваме дълбоката си тревога, че това изменение на ПРСР 2007-2013 по никакъв начин не отговаря на първоначалните цели на мярка 214 „Агроекологични плащания“ и е пагубно за успешното приключване на мярката и постигане на нейните цели. Предложените изменения ще засегнат повече от 1350 български земеделски производители. Същите най-вероятно ще се откажат от 5-годишните си агроекологични ангажименти по сеитбооборота и то в средата на тяхното изпълнение.

С оглед изложеното, изразяваме вътрешното си убеждение, че 15-то изменение на ПРСР 2007-2013 ще бъде внимателно проучено, с цел да се постигне екологичния ефект на мярката, но преди всичко с цел  реална и ефективна защита на правата и интересите на българските агроекологични земеделски производители.

Също така е нужно да се знае,  че  това изменение  не е в резултат от допитване и диалог с неправителствените организации в бранша, напротив, същото е прието от Комитета по наблюдение чрез писмена съгласувателна процедура през летния период.

На второ място, обръщаме вниманието Ви на наскоро въведеното направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020. Облекченият административен режим за подпомагане по направлението направи възможно плащанията само за 2015 г. да достигнат 21 млн. евро. Със същото темпо на ангажимента може да очакваме, че до края на програмния период, повече от 105 млн. евро или близо 40% от общия бюджет на мярка 10  (290 млн. евро), ще бъдат похарчени точно за това направление.

Това управленско решение на национално ниво застрашава постигането на целите на мярка “Агроекология и климат“ на новата ПРСР.

В готовност сме да предоставим допълнителна статистическа и техническа информация и по двата описани казуса.

Благодарим Ви за разглеждането на сигнала ни, както и за детайлното наблюдение от Ваша страна  на агроекологичните дейности в България.

С уважение,

ПЛАМЕН ДРАГНЕВ,

Председател AAEF

София, 07 септември 2015Michael PIELKE

Head of Unit F3

Bulgaria, Croatia, Denmark, Poland

DG Agriculture and Rural Development

European Commission

130, Rue de la Loi
B – 1049 Brussels
Belgium

Sofia, 7th September 2015

Subject: 15th Modification of 2007-2013 RDP and risk of budget misuse under Measure 10 Agri-Environment-Climate of 2014-2020 RDP

 

Dear Mr. Pielke,

 

With this letter we would like to express our concerns over the 15th modification of amendments of the RDP for Bulgaria 2007-2013, introduced by the Ministry of Agriculture and Food. The proposed amendments in Measure 214 “Agri-environmental Payments” include unjustified higher requirements for the agri-environmental farmers under “Crop rotations for soil and water protection sub-scheme” as well as adjustment of the payment rate which will lead to a double decrease of the individual agri-environment premia.

We are deeply worried that the proposed modification which does not correspond to the initial objectives of Measure 214 is detrimental to its successful completion. The proposed amendments will affect more than 1350 Bulgarian farmers who will most likely give up the 5-year agri-environmental commitments for crop rotation in the middle of their implementation.

Considering the above, we express our belief that the proposed modification will be carefully studied in order to achieve the objectives of the measure but above all – to safeguard the rights and interests of the Bulgarian agri-environmental farmers.

In addition, we would like to mention that this modification was not consulted with a wide range of NGOs but was adopted via a written procedure during the summer period.

The second point of our letter concerns the recently introduced sub-measure “Maintenance of habitats of wintering geese and circus pygargus in arable lands of ornithological significance” in Measure 10 of RDP 2014-2020. The intensity of the sub-scheme made it possible the payments only for 2015 to reach 21 mln. euros. With the same level of commitments it could be expected that until the end of the programming period more than 105 mln. euros or nearly 40% of the total budget of Measure 10 (290 mln. euros) will be spend on this particular sub-scheme. Such programming at national level would jeopardize the achievement of the agri-environment-climate objectives of the new RDP.

We are ready to provide you with additional information, giving the statistical and technical details of the above-mentioned cases.

Thank you in advance for considering our request for detail monitoring of the agri-environmental activities in Bulgaria.

Yours sincerely,

Plamen Dragnev

AAEF Chairman