Среща-дискусия за резултатите на проекта CONSOLE

Среща-дискусия за резултатите на проекта CONSOLE

На 20 и 21.10.2022 г. в хотел Терминус гр. София се проведе среща-дискусия. Събитието завърши поредицата от срещи свързани с популяризирането на резултатите от проекта CONSOLE и от последната конференция.  Участието на фермерите в срещата осигури атмосфера на дискусии относно доставянето на агроекологични блага. Дискусията се свърза и с приемането на новите агро-екологични мерки в ОСП и предизвикателствата свързани с тяхното прилагане в новия програмен период, както и предпочитаните договори за доставяне на агроекологични блага.  

CONSOLE

Председателят на ААЗП Пламен Драгнев взе участие в заключителната конференция на 13 и 14.10.2022 г. по проект CONSOLE CONtract Solutions for Effective and lasting delivery of agri-environmental-climate public goods by EU agriculture and forestry. Участието на Асоциацията в проекта беше свързано с провеждането на проучване да се разберат нагласите на фермерите относно четирите типа договори допринасящи с мерки за подобряване на състоянието на екологичните аспекти на земята във фермите, а именно:

  • Договор, основан на резултатите
  • Договор с колективно изпълнение
  • Договор с членове на веригата за създаване на стойност
  • Договор за владение на земя