Събития

Среща-дискусия за резултатите на проекта CONSOLE

Среща-дискусия за резултатите на проекта CONSOLE

На 20 и 21.10.2022 г. в хотел Терминус гр. София се проведе среща-дискусия. Събитието завърши поредицата от срещи свързани с популяризирането на резултатите от проекта CONSOLE и от последната конференция.  Участието на фермерите в срещата осигури атмосфера на дискусии относно доставянето на агроекологични блага. Дискусията се свърза и с приемането на новите агро-екологични мерки в ОСП и предизвикателствата свързани с тяхното прилагане в новия програмен период, както и предпочитаните договори за доставяне на агроекологични блага.  

CONSOLE

Председателят на ААЗП Пламен Драгнев взе участие в заключителната конференция на 13 и 14.10.2022 г. по проект CONSOLE CONtract Solutions for Effective and lasting delivery of agri-environmental-climate public goods by EU agriculture and forestry. Участието на Асоциацията в проекта беше свързано с провеждането на проучване да се разберат нагласите на фермерите относно четирите типа договори допринасящи с мерки за подобряване на състоянието на екологичните аспекти на земята във фермите, а именно:

 • Договор, основан на резултатите
 • Договор с колективно изпълнение
 • Договор с членове на веригата за създаване на стойност
 • Договор за владение на земя

Анкета във връзка с Предварителна оценка на причините за неприемане на алтернативни иновативни агроекологични практики

Екипът за изпълнение на проект BalkanRoad извършва проучване в рамките на проекта за Предварителна оценка и анализ на причините за неприемане на алтернативни иновативни агроекологични практики от земеделски производители и законодатели (т.нар. GAP анализ).

Проучването се извършва във всички държави участващи в проекта, включително и България, като отговорите ще бъдат обработени, оценени и обсъдени между заинтересованите страни от държавите-партньори по време на първата работна среща по проекта през м. юни 2018 г.

За целта е разработена онлайн анкета, която е от ключово значение за разработване на GAP Анализа, тъй като ще отрази становищата на различните заинтересовани страни. Анкетата е предназначена за попълване основно от земеделски производители и законодатели в областта на земеделието, както и от други заинтересовани страни от държавите на проектните партньори, включително и от България.

Очакваме активно включване и изразяване на мнение от земеделски производители и законодатели в областта на земеделието от България, чрез попълване на анкетата.

Последната е достъпна от следния линк. Данни за достъп до линка:
Име: gap_balkanroad
Парола: 2017gapbr

Публична покана по Програма за транснационално сътрудничество “Балкани – Средиземно море” 2014-2020

Сдружение “Асоциация на агроекологичните земеделски производители” публикува Публична покана с предмет: “Избор на външна експертна помощ по Проект BMP 1/2.2/2432/2017 „BalkanROAD – Towards farms with zero carbon-, waste- and water-footprint. Roadmap for sustainable management strategies for Balkan agricultural sector / Преход към ферми с нулев отпечатък от въглерод, вода и отпадъци. Разработване на пътна карта за стратегии за устойчиво управление на селскостопанския сектор на Балканите)” по Програма за транснационално сътрудничество “Балкани – Средиземно море” 2014-2020

Срок за подаване на офертите: 22.03.2018 г.

Документация – прикачени файлове:Публична поканаТехническа спецификацияПроекто-ДоговорОбразец на офертаМетодика за оценкаИзисквания_офертиДекларация чл.12Декларация ЕИК

 • Permalink Gallery

  BalkanROAD – Towards farms with zero carbon-, waste- and water-footprint. Roadmap for sustainable management strategies for Balkan agricultural sector

BalkanROAD – Towards farms with zero carbon-, waste- and water-footprint. Roadmap for sustainable management strategies for Balkan agricultural sector

11.01.2018

Association of Agri-Environmental Farmers is partner in the project “Towards farms with zero carbon-, waste- and water-footprint. Roadmap for sustainable management strategies for Balkan agricultural sector – BalkanROAD” that will be implemented in five countries (Greece, Cyprus, Bulgaria, FYRO Macedonia and Albania) by 7 organizations.
On the 6th of December 2017, the transnational kick off meeting of the BalkanROAD project was held in Athens, Greece. The event was organized by Benaki Phytopathological Institute, Greece which is the Lead Partner of the project. On this meeting the project was successfully launched and the partners agreed on next steps, necessary for successful implementation of the activities envisaged in the project. The meeting took place in good cooperation spirit under the coordination of the Benaki Phytopathological Institute.
Balkan agricultural sector faces strong challenges in terms of unsustainable resources management and GHGs emissions. Although some countries show positive development indicators, however the continuous economic crisis, the low level of participatory/initiatives undertaking by local/regional authorities and the lower capacity and educational level of Balkan farmers in comparison to other European farmers, inhibit the adoption of innovative approaches and conformation of Balkan agriculture to EU policies, mainly at farm/local level.
The project conception shares deeply the willingness of the farmers to protect the environment but also their deep concern to develop their skills, modernize and increase the profitability of their enterprises by reaching EU and international markets. Hence, BalkanROAD project will provide tools and policies for economic development, through the adoption of environment protective practices which is a strong motivation for farmers to adopt and implement project’s outcomes.
BalkanROAD project has two orientations, which will be combined and integrated into a Balkan Roadmap and are anticipated to open new trade horizons for Balkan agricultural products, boosting also local and national economies; namely:
– to improve Balkan agricultural environment by developing strategies, methodologies and technologies for natural resources conservation (soil, water, air), reduction of GHGs, reduction of waste generation/disposal and increase recycling/reuse ratio in farm systems;
– to develop a common Balkan Protocol for the production of eco-labelled agricultural products, by putting in force sustainable practices throughout the entire production line (i.e. from the field to the market) so that the final products will have measurable, comparable and ultimately the lowest possible environmental footprint.
A fully automated, robust but also flexible system (the ROAD software) for recording, calculating and reporting the environmental footprint of the marketable products will be tested and demonstrated in 3 agricultural pilot enterprises in Greece, Bulgaria and FYRO Macedonia.
To ensure sustainability of project’s outcomes, a broader stakeholders’ network has already been established, namely “ROAD for Balkan Agriculture”, who are ready to follow project’s outcomes, express their point of view during transnational dialogue events and diffuse data and information to the wider agricultural, market and societal networks, in which they belong.
The project “Towards farms with zero carbon-, waste- and water-footprint. Roadmap for sustainable management strategies for Balkan agricultural sector – BalkanROAD” is financed by the European Union, within the framework of the “Balkan-Mediterranean 2014-2020 Programme” and will last two years from 08/09/2017 to 30/08/2019.

For more details, please contact: Nadya Ilieva email: aaef.balkanmedproject@gmail.com

 • Permalink Gallery

  BalkanROAD – Към ферми с нулев въглероден, отпадъчен и воден отпечатък. Пътна карта за стратегии за устойчиво управление на Bалканския селскостопански сектор

BalkanROAD – Към ферми с нулев въглероден, отпадъчен и воден отпечатък. Пътна карта за стратегии за устойчиво управление на Bалканския селскостопански сектор

11.01.2018

Асоциацията на агроекологичните земеделски производители е партньор по проект “Към ферми с нулев въглероден, отпадъчен и воден отпечатък. Пътна карта за стратегии за устойчиво управление на Bалканския селскостопански сектор – BalkanROAD”, който ще се реализира в пет държави (Гърция, Кипър, България, Македония и Албания) от 7 организации.
На 6 декември 2017 г. се проведе първата среща по проекта BalkanROAD в Атина, Гърция. Събитието бе организирано от Фитопатологичен институт Бенаки, Гърция, който е водещ партньор по проекта. На срещата беше даден официален старт на проекта като партньорите се договориха за следващите стъпки, необходими за успешното изпълнение на дейностите, предвидени в проекта. Срещата се проведе в дух на добро сътрудничество под координацията на Фенопатологичния институт Бенаки.
Балканския селскостопански сектор е изправен пред сериозни предизвикателства по отношение на неустойчивото управление на ресурсите и емисиите на парникови газове. Въпреки че някои страни показват положителни показатели за развитие, продължителната икономическа криза, ниската степен на участие / инициативи, предприети от местните / регионалните власти и по-ниската квалификация и образователна степен на балканските фермери в сравнение с други европейски фермери, възпрепятстват възприемането на иновативни подходи и конформацията на балканското земеделие към политиките на ЕС, главно на ниво ферма / местно ниво.
Концепцията за проекта споделя огромното желание на земеделските стопани да опазват околната среда, но и дълбоката им загриженост за развиване на техните умения, модернизиране и увеличаване на рентабилността на техните предприятия, достигайки до европейски и международни пазари. Затова, проектът BalkanROAD ще предостави инструменти и политики за икономическо развитие чрез приемането на практики за опазване на околната среда, което е силна мотивация за фермерите да приемат и изпълняват резултатите от проекта.
Проектът BalkanROAD има две ориентации, които ще бъдат комбинирани и интегрирани в една Балканска пътна карта и се очаква да отворят нови търговски хоризонти за балканските селскостопански продукти, стимулирайки по този начин също и местните и национални икономики; а именно:
– подобряване на балканската селскостопанска среда чрез разработване на стратегии, методологии и технологии за опазване на природните ресурси (почви, вода, въздух), намаляване на парниковите газове, намаляване на генерирането / унищожаването на отпадъци и увеличаване на съотношението на рециклиране / повторно използване в земеделските системи;
– разработване на общ балкански протокол за производството на екологично етикетирани селскостопански продукти чрез въвеждане на устойчиви практики по цялата производствена линия (т.е. от полето до пазара), така че крайните продукти да имат измерими, сравними и в крайна сметка възможно най-нисък отпечатък върху околната среда.
Напълно автоматизирана, стабилна, но и гъвкава система (софтуер ROAD) за регистриране, изчисляване и отчитане на екологичния отпечатък на предлаганите продукти ще бъде тествана и демонстрирана в три пилотни земеделски стопанства в Гърция, България и Македония.
Вече е създадена широка мрежа от заинтересовани страни, а именно “ROAD for Balkan Agriculture”, за да се осигури устойчивост на резултатите от проекта. Те са готови да следват резултатите от проекта, да изразят своята гледна точка по време на транснационални събития и разпространение на данни и информация до по-широки селскостопански, пазарни и обществени мрежи, в които те принадлежат.
Проектът “Към ферми с нулев въглероден, отпадъчен и воден отпечатък. Пътна карта за стратегии за устойчиво управление на балканския селскостопански сектор – BalkanROAD” се финансира от Европейския съюз в рамките на “Балканско-средиземноморската програма 2014-2020г.” и ще продължи две години от 08/09/2017 до 30/08/2019.

За повече информация: Надя Илиева, емейл: aaef.balkanmedproject@gmail.com
IMG_2872

 • Permalink Gallery

  Предложената от МЗХ 15-та нотификация на ПРСР 2007 -2013 г. няма да бъде одобрена в предложения вид.

Предложената от МЗХ 15-та нотификация на ПРСР 2007 -2013 г. няма да бъде одобрена в предложения вид.

От Срещата В Брюксел
След проведените разговори в ГД “Околна Среда” и ГД “Земеделие” на ЕК представителите на ААЗП Александър Атанасов и Пламен Драгнев заявиха, че предложената от МЗХ 15-та нотификация на ПРСР 2007 -2013 г. няма да бъде одобрена в предложения вид.
Това означава, че промените в НАРЕДБА 11 за прилагане на 214 “Агроекологични плащания”, направени преди седмица, няма да бъдат законни. Те ще бъдат отменени, защото не отговарят на ПРСР. Обсъдени бяха и съмненията на ААЗП относно придобилите скандална популярност схеми за “Гъските” и “Пчелите”, заради фкоито МЗХ предлага промените в 15 -та нотификация. Реално е предотвратено спирането по неадекватен и необоснован начин на сейтбооборота за сметка на гъските и пчелите.
Всички земеделски стопани, които подпишат доброволния отказ от направлението за сеитбооборота, предлаган им услужливо от службите по Земеделие”, ще се откажат сами от полагащите им се плащания за оставащите години до завършването на 5 годишния им агроекологичен ангажимент.

Пресконференция на ААЗП на 27 октомври 2015 г. /вторник/ от 12.00 часа

На 27 октомври 2015 г. /вторник/ от 12.00 часа в Пресклуба на БТА (бул. „Цариградско шосе“ 49) председателят на Асоциацията на агроекологичните земеделски производители Александър Атанасов, заедно с партньорски асоциации от сектор земеделие ще дадат пресконференция.

3000 земеделски производители излизат на протест срещу безпрецедентното погазване на правата им

Над 3000 земеделски производители от цялата страна ще излязат на протест на 19 октомври 2015 г. /понеделник/ от 12.00 часа. Протестът, който ще се проведе пред сградата на Министерството на земеделието и храните (входът срещу ул. „Дамян Груев“) е насочен срещу незаконните и неправомерни действия на ресорния зам.-министър на земеделието и храните Васил Грудев, отговарящ за ПРСР, който неправомерно и в нарушение на всички административни процедури еднолично, и въпреки категоричното несъгласие на експертите, участвали в работните групи променя наредби точно преди излизането им в Държавен вестник. Благодарение на тези промени в последния момент, единствените, които ще бъдат облагодетелствани са фирми на близки до Васил Грудев съветници.

Ние искаме да помогнем на министър Десислава Танева и призоваваме министър-председателя Бойко Борисов да чуе истината за действията на Васил Грудев, и да се освободи от псевдо експерта, който ще бъде единствения отговорен за спирането на цялата ПРСР. Призоваваме ги да не допуснат името на България да бъде опетнено и българското земеделие да стане заложник на един самозабравил се зам.-министър и псевдо експерт.

ПРОТЕСТ НА 19.10.2015 Г. СРЕЩУ ПРОЕКТА НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ЗА МЯРКА 214 “АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ”

Уважаеми членове на Асоциацията на агроекологичните земеделски производители,

С настоящото Ви уведомявам, че на 19 октомври 2015 г. /понеделник/ от 12.00 часа пред сградата на Министерството на земеделието и храните, бул. «Христо Ботев» № 55, входът срещу ул. «Дамян Груев», ще се проведе протест на земеделските производители от страната, на който Ви каним да присъствате, за да защитим заедно нашите интереси и законни права. Моля да имате предвид, че от 11.15 часа ще започнем да се събираме пред служебния вход на министерството откъм ул. „Дамян Груев“.

ЗАЩО ПРОТЕСТИРАМЕ:
• Срещу незаконните и неправомерни действия на ресорния зам.-министър на земеделието и храните Васил Грудев, които са в ущърб на всички земеделски стопани и са в полза единствено на кръга фирми около него;
• Срещу опитът от страна на Васил Грудев да се прекрати една добра практика като сеитбооборота, за да се замени с раздаване на пари „на калпак“, чрез направлението „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваемите земи с орнитологично значение“, за да се облагодетелстват фирми, които гравитират около ресорният зам.-министър;
• Срещу подготвеното от Васил Грудев последно 15-то изменение на ПРСР (2007-2013) и въведените незаконни и неправомерни промени, които безпрецедентно погазват правата на над 20 000 български земеделски производители, с което Васил Грудев цели те доброволно да се откажат от петгодишните си агроекологични ангажименти по сеитбооборота и то в средата на тяхното изпълнение, с лъжливите аргументи, че пари за сеитбооборот няма.

НИЕ ИСКАМЕ:
• Отмяна на това некомпетентно и абсолютно неаргументирано предложение за промяна на ПРСР (2007-2013), с което се въвеждат необосновани допълнителни изисквания към земеделските производители, като в същото време се намалява двойно ставката на подпомагане;
• Продължаване на плащанията по направление „Въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите“;
• Да се прекратят наглите опити на Васил Грудев да се източат по схема над 200 млн. лв. по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваемите земи с орнитологично значение“ и да се раздадат парите по направлението без никакви изисквания;
• ПРСР да не остане в ръцете на доказано некомпетентен и със съмнителни лични мотиви за вземане на решения, зам.-министър.

Уважаеми членове, само ако обединим усилията си за постигане на нашите общи цели, ще можем да доведем този проблем до неговото благоприятно разрешаване. Очакваме Ви.

С уважение: Александър Атанасов, Председател на ААЗП

За допълнителна информация и контакт: 0884049959

Покана за извънредно ОБщо Събрание на Асоциация на агроекологичните земеделски производители

П О К А Н А
до
членовете на Сдружение „Асоциация на агроекологичните
земеделски производители“

Управителният съвет на „Асоциация на агроекологичните земеделски производители“, на основание чл.26, ал.1 и 2 от ЗЮЛНЦ и чл.37 от Устава на сдружението, свиква извънредно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 30.09.2015 год. от 17:00 часа в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 100, хотел „Верея“ – конферентна зала.
При липса на кворум, на основание чл. 27, изр. второ от ЗЮЛНС и чл.39 от Устава, извънредното Общо събрание ще се проведе на същия ден от 18:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се.
Дневен ред на предстоящото извънредно Общо събрание на „Асоциация на агроекологичните земеделски производители“:
1. Обсъждане и приемане на решение за промени в персоналния и числения състав на Управителния съвет на сдружението;
2. Обсъждане и гласуване на промени в Устава на сдружението;

ААЗП ще участва в международното селскостопанско изложение БАТА АГРО 8 -11 септември 2015

Асоциацията на агроекологични земеделски производители ще вземе участие в есенното издание на Международното селскостопанско изложение БАТА АГРО Есен 2015. Изложението ще се проведе от 8 до 11 Септември 2015 г. на летището в Стара Загора. На щанд А3 на изложението ще имате възможност да разберете повече за дейността на асоциацията, както и да получите безплатни консултации от нашите експерти.

ЗИМУВАЩИТЕ ГЪСКИ – НОВАТА ЯБЪЛКА НА РАЗДОРА EN: WINTERING GEESE – THE NEW APPLE OF DISCORD

Интервю с Пламен Драгнев по АгроТВ

Пресконференция на ААЗП от 29.06.2015 г. на тема “Скъпоструващи гъски „изяждат“ над 120 млн. евро от европейското финансиране за българското земеделие”

По-долу ще намерите линк от пресконференцията:

Покана за пресконференция [29.06.2015]

Уважаеми колеги,

На 29.06.2015 г., понеделник, от 11:00 часа в Пресклуба на БТА (бул. „Цариградско шосе“ 49) председателят Пламен Драгнев и експерти на Асоциацията на агроекологичните земеделски производители (ААЗП) ще дадат пресконференция на тема: „Скъпоструващи гъски „изяждат“ над 120 млн. евро от европейското финансиране за българското земеделие“.

Пресконференцията е във връзка с разпоредбите на Наредба 7 от 24.02.2015 г.  за прилагане на мярка  10 „Агроекология и климат“ с направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и Ливадния блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г., които дават възможности за извършване на злоупотреби и насочват изцяло средствата за мярката към зърнопроизводителите.

Според ААЗП разпоредбите на Наредба 7 ощетяват финансирането и развитието на агроекологичните дейности в България и са предпоставка за източване бюджета на мярката още с нейното стартиране. Това създава риск да бъде спряна Програмата от Европейската комисия.

Очакваме Ви!

Линк към видео от пресконференцията: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_01a6ycjo

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА АГРОЕКОЛОГИЧНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Управителният съвет на „Асоциация на агроекологичните земеделски производители“, на основание чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗЮЛНЦ и чл.36 от Устава на сдружението, свиква редовно Общо събрание на Сдружението, което ще бъде проведено на 27.03.2015 г. /петък/ от 14.00 часа в гр. Стара Загора“, бул. „Цар Симеон Велики“ №100, хотел „ Верея“- конферентна зала, при следния дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на годишния отчет на Управителния съвет.
 2. Приемане бюджета на Сдружението.
 3. Изменения и допълнения в Устава на Сдружението.
 4. Определяне на годишен членски внос за 2015г.
 5. Утвърждаване на решенията на Управителния съвет за приемане на нови членове.
 6. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.27, изр. второ от ЗЮЛНЦ и чл.39 от Устава, редовното Общо събрание ще се проведе на същия ден от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се.
Моля да потвърдите Вашето участие.

г-н ПЛАМЕН ДРАГНЕВ
/Председател на Асоциация на
агроекологичните земеделски производители/

12.03.2015 г.
гр. София

Общо събрание на членовете на Асоциация на агроекологичните земеделски производители [08.04.2014]

На 08.04.2014 г. предстои общо събрание на членовете на Асоциация на агроекологичните земеделски производители. Събранието ще се състои от 13:00 ч. в конферентната зала на хотел Феста София. Ще бъдат представени кандидатури на нови членове, ще се състои обсъждане възможностите за подпомагане на земеделските стопани, заложени в проекта на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и ще се разискват организационни въпроси.

Интервю в Агро ТВ за агроекологичните плащания – възможности и рискове [01.04.2014]

България може да загуби 260 млн. лева за агроекология, предупредиха от сектора [27.03.2014]

Медийно представяне на Асоциация на Агроекологичните земеделски производители [27.03.2014]

 • Permalink Gallery

  Пресконференция на Асоциация на агроекологичните земеделски производители [27.03.2014]

Пресконференция на Асоциация на агроекологичните земеделски производители [27.03.2014]

На 27.03.2014 г. от 13:00 ч. в залата на Българска телеграфна агенция ще се проведе пресконференция на Асоциация на агроекологичните земеделски производители.

Ръководството ще представи Асоциацията – основните й цели и приоритети. Ще бъдат поставени актуални въпроси и проблеми относно кампанията по прием на документи за подпомагане на площ за 2014 г.