Във връзка със слуховете за спиране на финансирането на поети ангажименти по направление „Въвеждане на сеитбооборот за опазване на почвите и водите“ след края на 2015 г., Асоциацията на агроекологичните земеделски производители би искала да обясни на всички заинтересовани, че това не е нормативно обосновано и те могат да си търсят правата по съдебен ред, в случай че това наистина се случи.

След като в писмото за одобрение, изпратено на одобрените кандидати изрично е записано „с поемане на 5-годишен ангажимент за извършване на агроекологични дейности по това направление вие се задължавате да изпълнявате следните изисквания:“, а в Наредба № 11 от 6.04.2009 г., чл. 11.  „Финансовата помощ се предоставя за период от пет последователни години съгласно отбелязания в заявлението агроекологичен код…“, с което ДФЗ се ангажира с финансирането на техните ангажименти за целият им период.

Освен това в преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 7 от от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 “Агроекология и климат” от ПРСР 2014 – 2020 г., параграф 4 ал. 1 гласи „Разходите по поетите и изпълнявани ангажименти за всички допустими заявления по мярка 214 “Агроекологични плащания”, извършени след крайния допустим срок за плащания по ПРСР 2007 – 2013 г., се отнасят към бюджета на мярка 10 “Агроекология и климат” от ПРСР 2014 – 2020 и ал.3 „Разходите, посочени в ал. 1, са допустими за финансиране от бюджета на мярка 10 “Агроекология и климат” от ПРСР 2014 – 2020, ако са спазени изискванията на чл. 3 от Регламент (ЕС) № 1310/2013“.

От своя страна Член 3 ал.1. „…разходите, свързани с правните задължения към бенефициери, които са поети в рамките на мерките, посочени в членове 20 и 36 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, … са допустими за финансиране от ЕЗФРСР през програмния период 2014—2020 г. в следните случаи:

а) за плащания, които трябва да се извършат между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2015 г. … ако финансовите средства, отпуснати за приложимата мярка на съответната програма, приета съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005 или Регламент (ЕО) № 718/2007, са вече изразходвани; и

б) за плащания, които трябва да се извършат след 31 декември 2015 г.

Настоящият параграф се прилага и спрямо правните задължения към бенефициери, поети в рамките на съответните мерки, предвидени в Регламент (ЕО) № 1257/1999 или Регламент (ЕИО) № 2078/1992 и Регламент (ЕИО) № 2080/1992, които получават подпомагане по Регламент (ЕО) № 1698/2005.

  1. Разходите, посочени в параграф 1, са допустими за финансиране от ЕЗФРСР през програмния период 2014—2020 г., ако са спазени следните условия:

а) такъв разход се предвижда в съответната програма за развитие на селските райони за програмния период 2014—2020 г.;

б) прилага се делът на финансиране от ЕЗФРСР за съответната мярка по силата на Регламент (ЕС) № 1305/2013, както е посочено в приложение I към настоящия регламент; и

в) държавите членки гарантират, че съответните преходни операции са ясно идентифицирани чрез системите им за управление и контрол.

В ПРСР 2014-2020  т. 19 Преходните условия изрично е записано следното:

„Мерките с продължаващи многогодишни ангажименти, сключени в рамките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. в съответствие с Регламент (EО) 1698/2005 за подкрепа на развитието на селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, при които периодът за плащане продължава след крайния допустим срок за плащания по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.,  ще бъдат признати и уредени в рамките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г…

За всички разходи по мерките, по които поетите ангажименти за изплащане на помощта продължават след крайния допустим срок за плащания по ПРСР 2007-2013 г., ще бъде приложен делът на финансиране от ЕЗФРСР за съответната мярка от ПРСР 2014-2020 г., посочен в Раздел 10.

И по специално за мярка 214 „Агроекологични плащания“ – Финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на компенсаторно плащане за хектар при поемането на петгодишен агроекологичен ангажимент от страна на земеделските стопани. При недостиг на средства в рамките на бюджета на мярка 214 „Агроекологични плащания“ разходите по поетите и изпълнявани ангажименти за всички допустими заявления по мярката, извършени преди крайния допустим срок по ПРСР 2007-2013 г. ще се извършват съгласно чл. 3 на Регламент (ЕС) № 1310/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. Разходите по поетите и изпълнявани ангажименти за всички допустими заявления по мярката, извършени след крайния допустим срок за плащания по ПРСР 2007-2013 г. ще бъдат отнесени към бюджета на мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“. В съответствие с чл. 88 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 за заявленията в процес на изпълнение ще се прилагат условията, уредени в Регламент (ЕО) № 1698/2005. Разходите по мярката, за които е поет ангажимент за изплащане на помощта от бюджета на мерки 10 и 11, ще бъдат извършени най-късно през 2018 г.

При недостиг на средствата за поетите и изпълнявани ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013 преди крайният допустим срок по ПРСР 2007-2013 г., те ще бъдат отнесени към бюджета на мярка 10”Агроекология и климат или мярка 11 „Биологично земеделие”.

От всичко изредено до тук следва, че разходите за старите ангажименти трябва да се гарантират от бюджета на мярка 10.

Искаме да обърнем внимание на още един важен въпрос:

В Наредба № 7, чл. 11. Агроекологичните плащания се предоставят в рамките на предвидените финансови средства по мярка 10 “Агроекология и климат” от ПРСР 2014 – 2020 г. което в комбинация с гореизложеното би следвало да има точен и ясен критерии за одобрение на заявления за подпомагане по мярката в рамките на бюджета, оставащ след финансирането на старите ангажименти по мярка 214 от ПРСР 2007-2013. Такъв критерии в ПРСР и в приложимата наредба липсва. Искаме да поставим следните въпроси пред УО на програмата и пред разплащателната агенция:

Как ще се гарантира бюджета за всички стари и ново одобрени бенефициенти?

Кои ще покрие разликата в разходите направени за финансирането на ангажиментите след като свършат средствата определени за мярка 10?

В случай че останат за сметка на националния бюджет, от кое перо ще бъдат намалени финансовите ресурси за да бъдат изплатени субсидиите на тези фермери?