„Асоциация на агроекологичните земеделски производители“ (ААЕЗП) настояваме, че са необходими законови гаранции за запазването целостта на земите по мерки „Агроекология и климат“ и „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)  за периода 2014 – 2020 г.

Към момента при липса на съгласие от страна на ползвателите се сключват служебни разпределения на площите за създаване на масиви. Те обаче се предоговарят всяка година и това не позволява запазването на целостта и границите на ползваните от агроеколозите площи за срок от 5 години, каквото изискване има по оперативната програма и за новите мерки.

По наше предложение беше направена промяна в чл. 37в, ал. 15 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), която гарантира необходимия 5-годишен период за местоположението и географските граници на площите по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР за периода 2007 – 2013 г. В одобрения от НС текст обаче не беше предвидена подобна защита за земеделски производители по новите мерки „Агроекология и климат“ и „Биологично земеделие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. Ето защо настояваме в най-кратки срокове да се направят необходимите промени в чл. 37в, ал. 15 от ЗСПЗЗ и за тяхното включване. Ние считаме, че като се има предвид тенденцията от последните години за регистриране на правно основание за ползване на земеделските земи предимно с едногодишни договори и същевременно поемане на петгодишен ангажимент, следва да се предвидят стимули в тази връзка освен за земеделските стопани, бенефициенти по мярка 214 от ПРСР 2007-2013г., така и за бенефициентите по мярка 10 и мярка 11 от ПРСР 2014-2020г. По този начин ще се гарантират вложените от тях инвестиции за периода на изпълнение на поетите от тях ангажименти. Със законодателната промяна ще се създадат законови предпоставки за изпълнение на основното изискване за подпомагане по мерките, а именно агроекологичните дейности или направления да се извършват върху едни и същи площи за едни и същи блокове на земеделското стопанство в петгодишен период от поемане на агроекологичното задължение.

Предлаганата промяна е неотложна с оглед предотвратяване на реалната опасност да не бъдат усвоени предвидените средства за България предоставени от Европейския съюз по Мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Предложението ни за промяна на ЗСПЗЗ е изпратено до председателя на Комисията по земеделието и храните към 43-тото Народно събрание Румен Христов. Точният текст на предложението за изменение и допълнение на закона гласи:

Чл. 37в,(15) Земеделски земи, включени в масиви за ползване и одобрени за подпомагане по мярка “Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., мярка „ Агроекология и климат“ или мярка „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  се разпределят без промяна на местоположението на лицата, одобрени по мярката, в случаите, когато:

  1. са представили по реда на чл. 37б за участие в процедурата имоти с площ, по-голяма или равна на площта, одобрена за подпомагане по съответната мярка, и
  2. собствениците и ползвателите, чиито имоти са предоставени на одобрените по съответната мярка лица, са заявили желанието си да участват в процедурата за създаване на масиви за ползване по реда на този член със същите имоти.