Приложимо законодателство

Прочети

ПРСР 2014-2020г.

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., официално одобрена от ЕК на 26.05.2015г.

Прочети
Прочети

Закон за подпомагане на земеделските производители

Закон за подпомагане на земеделските производители при действащото законодателство на Република България.

Прочети
Прочети

Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи

Действащ закон в контекста на собствеността и ползуването на земеделските земи.

Прочети
Прочети

Условия и реда за прилагане на схемите за директни плащания

Наредба №3 от 17 февруари 2015 година, уточняваща условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Прочети
Прочети

Условия и ред за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрирана система за администриране и контрол

Наредба №105 от 22 август 2006 година, уточняваща условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол.

Прочети
Прочети

Условия и ред за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания

Наредба №5 от 27.02.2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. – дв, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.)

Прочети
Прочети

Заявления по схеми и мерки за директни плащания

Заявления по схеми и мерки за директни плащания

Прочети
Прочети

Условия и ред за прилагане на Мярка 10 – „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020г.)

Прочети
Прочети

Условия и ред за прилагане на Мярка 11 – „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020г.)

Прочети
Прочети

Условия и ред за прилагане на Мярка 12 – „Плащания по НАТУРА 2000 и рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020г.)

Прочети
Прочети

Условия и ред за прилагане на Мярка 214 – „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони(2007-2013г.)

Наредба №11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на Мярка 214 – „Агроекологични плащания“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Прочети
Прочети

Условия за допустимост за подпомагане на земеделските парцели

Наредба №5 от 10 март 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища.

Прочети
Прочети

Методика за намаляване и отказване на агреокологичните плащания по Мярка 214 – „Агроекологични плащания“(2007-2013)

Приложение към заповед №РД 09-1117, 17.08.2012 г. Методика за намаляване и отказване на агреокологичните плащания по Мярка 214 – „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Прочети
Прочети

Приложение №2 по методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България

Приложение №2 към Заповед №РД 09-434/02.07.2013 г. - Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България.

Прочети
Прочети

Регламент за подпомагане развитието на селските райони в Европейския Земеделски Фонд

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) No 1305/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година, относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) No 1698/2005 на Съвета.

Прочети
Прочети

Регламент за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1307/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година, за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета.

Прочети
Прочети

Регламент за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането на развитието на селските райони от ЕЗФРСР

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) No 1310/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година, относно определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), за изменение на Регламент (ЕС) No 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2014 г. и за изменение на Регламент (ЕО) No 73/2009 на Съвета и регламенти (ЕС) No 1307/2013, (ЕС) No 1306/2013 и (ЕС) No 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с прилагането им през 2014 г.

Прочети
Справка с българското законодателство Справка с европейското законодателство