Мярка 214 – Агроекологични плащания

Мярката е част от приоритетна ОС 2 „Подобряване на околната среда и природата“ на ПРСР, една от най-важните мерки в тази ос е  мярка 214 „Агроекологични плащания”.

Ангажиментите по мярка 214 „Агроекологични плащания“ са доброволни и за период от 5 последователни години. Мярката е разделена на 5 подмерки с 9 направления.

Подмярка „Биологично Земеделие”
Управление на земи с висока природна стойност
Характеристики на ландшафта
Опазване на почвите и водите
Традиционно животновъдство

Често допускани грешки

Запознайте се с най-често допусканите грешки и ги избегнете, за да се възползвате максимално ефективно от предоставяните ви възможности.

При всички направления
Биологично растениевъдство
Биологично пчеларство
Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност - ВПС
Традиционно животновъдство