Програма за развитие на селските райони

ПРСР 2007-2013 е изготвена в съответствие с приоритетите на Стратегическите насоки на Европейската общност и на Националния стратегически план за развитие на селските райони на България за периода 2007-2013 г. Тя се прилага територията на цялата страна.

Програмата е съобразена и с възможностите, предоставяни от други инструменти на Общността за подкрепа на подобряването на околната среда и качеството на живот в селските райони. Управляващ орган на програмата е Дирекция “Развитие на селските райони” в Министерство на земеделието и храните.

ПРСР е разделена на четири основни направления наречени оси. Всяка ос има набор от мерки чрез които да се реализират нейните цели като от най-голямо значение е ОС 2. Общата цел на Ос 2 е свързана с поощряване използването и развитието на земеделски методи, целящи опазване и съхранение на околната среда. Също така подпомагане на земеделските стопани с цел  да се предотврати изоставянето на земеделските земи и да се запазят традиционните земеделски практики.

Разрешаването на главните проблеми, свързани с биологичното и генетичното разнообразие; опазването на почвите от ерозия и деградация; насърчаване за планирането на екологосъобразни дейности; определянето и поддържането на ценни местообитания и характеристики на ландшафта; съхранение на културното наследство; въвеждане на подходящи сеитбообръщения и предотвратяване на изоставянето на високопланинските пасища и ливади са основните цели на Националната агроекологична програма,  която ще се прилага в България  чрез мярката „Агроекологични плащания” от ПРСР.

Една от основните дейности е насочена към опазването на земеделски земи с висока природна стойност, биологично земеделие; подкрепа на традиционни породи в животновъдството; опазване на почвите и водите; опазване на характеристиките на ландшафта.