Групите на производители в България до момента са по-успешни от организациите на производители. Според експерти причината е в необвързаността на помощта за групите с икономическите показатели за дейността им.

Подпомагането на групи производители е преходна мярка, която се прилагаше само в новите държави-членки на ЕС до 2013 г. По време на семинар в Пловдив Слави Кралев, началник на отдел „Мерки за пазарна подкрепа” в дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа” на МЗХ, информира, че в новия програмен период мярката няма да се прилага.

По отношение на признаването групи производители изискванията са по-ниски – най-малко 4 члена и стойност на предлаганата на пазара продукция в размер на 50 000 евро. Важно условие е група на производители да има одобрен от ДФЗ-РА план за признаване. Друго национално изискване към групите е, че годишните инвестиции не трябва да надхвърлят 1.5 млн. евро. През последните две години в България има тенденция към увеличаване на броя на групите производители – към 2012 г. у нас са признати 12 групи, само за 2013 г. има нови 10 признати групи производители.