Българските фермери са изправени пред реален риск да връщат усвоени средства по мярка 214 „Агроекологични плащания“. Към момента има повече от 5000 бенефициенти по програмата, като от 2008 година до сега са усвоени около 400 млн. лева. Има сериозен риск повече от четвърт милиард лева да бъдат върнати от фермерите, а повече от 300 млн. лева да не бъдат усвоени.

Поради неуредените поземлени отношения може през 2014 година да се прекратят поети ангажименти за 132 млн. лева и тези пари ще трябва да се върнат от бенефициентите, които са ги получили през 2013 г. Ако ангажиментите на 50% от бенефициентите бъдат прекратени през 2015 г., то те ще трябва да върнат парите получени през 2013 г. и 2014 г. Общо фермерите ще трябва да възстановят 260 млн. лева или повече от четвърт милиард лева, а освен това неусвоени ще останат около 300 млн. лева.

За решаване на проблемите с неуредените поземлени отношения се налага промяна на срока за сключване на споразуменията по чл. 37 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, който трябва да бъде увеличен на 5 години, а не както е в момента за 1 година. Асоциация на агроекологичните земеделски призводители ще внесе в Комисията по земеделие към Народното събрание предложение за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, респективно промени в правилника за прилагането му, както и промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. Предложенията имат за цел да защитят в максимална степен земеделските производители, изпълняващи агроекологични ангажименти, както и да въпрепястват загубата на европейски средства.