Близо четвърт млрд. лв. от определените 290 млн. евро по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) ще бъдат изплатени за зимуващите гъски у нас. За това алармираха на пресконференция днес от Асоциацията на агроекологичните земеделски производители (ААЗП). Заявените за подпомагане от земеделските стопани през настоящата кампания, площи по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски в обработваеми земи с орнитологично значение” от мярка 10 са над 2.5 млн. декара. Съгласно Наредба № 7 от 24.02.2015 г. за всеки от заявените и впоследствие одобрени по това направление декари ще бъдат изплатени приблизително 17 лева годишно за срок от 5 години. Единственото условие за получаване на тези пари е земеделският стопанин „да има късмет“ обработваните от него земи да бъдат включени в обхвата на определените, съгласно наредбата, местообитания на зимуващи диви гъски. Съгласно наличните данни за приключилата кампания – 2015 г. на база заявените по тази схема площи се вижда, че размерът на бъдещото плащане ще е в размер на 212,5 млн. лв. (17 лв./дка x 2,5 млн. x 5 години = 212,5 млн. лв. дка.)

„Така, в противоречие на всички европейски регламенти, изисквания и норми, повече от четвърт милиард се предвижда да бъдат „раздадени“ на около 900 зърнопроизводители, без те реално да са задължени да извършват каквито и да било дейности или да търпят загуби заради наложени ограничения, произтичащи от мярката. Чрез реализирането на тази схема отново ще бъдат облагодетелствани определени зърнопроизводители за сметка на всички други сектори, подпомагани по мярката“, каза председателят на асоциацията Пламен Драгнев. Експертите на ААЗП са категорични, че извършените разходи по тази схема няма да бъдат възстановени от ЕК и съответно ще останат за сметка на държавния бюджет.

Драгнев съобщи, че след проведени разговори с експерти от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), е станало ясно, че предоставените от тях на МЗХ данни за местообитания на зимуващи гъски и площите, които следва да са допустими за подпомагане, се разминават с включените в Наредбата.  По думите му не е ясен принципът, по който са добавени допълнителни площи.

Освен това, след проучване и разговор с бивши и настоящи експерти в МЗХ, е установено, че не е взимано официално решение за прилагане на тази дейност от компетентни органи, съгласно Регламентите и съотносимото законодателство (експертни работни групи, комитет по наблюдение на ПРСР). Съгласно тяхното експертно мнение и направен анализ на опита и събраните данните от прилагане на въпросната дейност през периода 2013 – 2015 г, тя не е следвало да се включи и прилага  в новата ПРСР. Според тях дейността за гъските не постига заложените цели и на практика не спомага за опазване на зимуващите гъски и нейното прилагане е безсмислено и крайно неаргументурано.

„Повече от съмнително остава за нас настояването и решението на сегашния заместник-министър на земеделието Васил Грудев, в качеството му на служебен министър, за добавяне и влючване в ПРСР на схемата за гъските при това без да се спазва регламентираната процедура“, каза Драгнев.  Според него не става ясно защо Васил Грудев е допуснал явна схема за източване на средства от ПРСР в размер на четвърт милиард лева за сметка на държавния бюджет на Република България.

Пламен Драгнев съобщи, че месеци преди старта и по време на настоящата кампанията членове на тяхната асоциация са алармирали, че „емисари“ гарантират получаването на средствата по тази схема срещу 20% от годишното плащане за всяка от 5-те години на прилагането й. Това все пак е някакво логично обяснение за мотивите и причините, поради които тази схема е добавена новата ПРСР, каза председателят на ААЗП.

Пламен Драгнев оповести , че членове на асоциацията са алармирали, че „емисари“ гарантират получаването на средствата по тази схема срещу 20% от годишното плащане за всяка от 5-те години на прилагането й. Прилагането на схемата в този вид не би могла да се осъществи без знанието, покровителството и прякото участие на лица, заемащи ръководни постове  в Министерството.

„Призоваваме Министерство на земеделието и храните да предприеме действия за спиране прилагането на направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски в обработваеми земи с орнитологично значение“ от мярка 10 „Агроекология и климат“, каза Драгнев. Това следва да се извърши преди ДФ „Земеделие“ да изпрати писма за одобрение на подалите заявления фермери. Според експертите, при липса на адекватна реакция от страна на МЗХ и забавяне спирането на тази схема за източване на мярка 10 към определени зърнопроизводители,  ще бъде ощетен държавния бюджет поради възможни последващи искове от страна на одобрените за плащане фермери.

„Грубото нарушение на изискванията на ЕК за извършване на такива плащания е възможно да доведе до спиране на Програмата и блокиране на плащанията по нея до отстраняване на съмненията, че България разполага с надеждни механизми за контрол и предотвратяване на нередности и измами при  управление на средствата от европейските фондове“, каза Пламен Дргагнев. По думите му, далеч по обосновано е тези средства  да се насочат към опазването на редки местни животински породи и сортове растения, дейности за предотвратяване на ерозията и замърсяването на почвата с нитрати, като така се постигнат реални екологични цели и резултати.

„Считаме, че персонална отговорност за този проблем трябва да се поеме от сегашния зам.-министър Васил Грудев като пряко отговорен за допуснатите нередности в ПРСР (2014-2020)“, каза Драгнев.

От Асоциацията на агроекологичните земеделски производители напомнят на всички земеделските стопани, че ако са техни членове, могат да получават консултации и помощ за всички дейности от Агроекологичната и биологичната мярка от нашите експерти.