Екипът за изпълнение на проект BalkanRoad извършва проучване в рамките на проекта за Предварителна оценка и анализ на причините за неприемане на алтернативни иновативни агроекологични практики от земеделски производители и законодатели (т.нар. GAP анализ).

Проучването се извършва във всички държави участващи в проекта, включително и България, като отговорите ще бъдат обработени, оценени и обсъдени между заинтересованите страни от държавите-партньори по време на първата работна среща по проекта през м. юни 2018 г.

За целта е разработена онлайн анкета, която е от ключово значение за разработване на GAP Анализа, тъй като ще отрази становищата на различните заинтересовани страни. Анкетата е предназначена за попълване основно от земеделски производители и законодатели в областта на земеделието, както и от други заинтересовани страни от държавите на проектните партньори, включително и от България.

Очакваме активно включване и изразяване на мнение от земеделски производители и законодатели в областта на земеделието от България, чрез попълване на анкетата.

Последната е достъпна от следния линк. Данни за достъп до линка:
Име: gap_balkanroad
Парола: 2017gapbr