Асоциацията на агроекологичните земеделски производители е готова за протестни действия, ако не бъдат отменени предложените изменения по ПРСР (2007-2013). Вчера, 10 август, 2015 г. ААЗП изпрати своето становище до министъра на земеделието и храните Десислава Танева и председателя на Комисията по земеделието и храните към НС Румен Христов, относно публикуваното преди броени дни 15-то изменение на ПРСР (2007-2013), с което се променят изискванията по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ от мярка 214 „Агроекологични плащания“.

Асоциацията на агроекологичните земеделски производители счита, че с предлаганите промени безпрецедентно се погазват правата на фермерите, които са одобрени за изпълнение на 5-годишни агроекологични ангажименти и стриктно спазват разпоредбите и изискванията на направлението, тъй като многократно се повишават разходите и изискванията към тях, а в същото време се намалява двойно ставката на подпомагането.

Преди повече от месец предупредихме за схемата с гъските, целяща да източи бюджета на мярка 10 „Агроекология и климат“. Опасенията ни се потвърждават, тъй като изменението на ПРСР (2007-2013) цели да откаже фермерите от продължаване на ангажиментите за сеитбооборот, като по този начин парите, които би следвало да им се изплатят за 2016 г. и 2017 г. от бюджета на ПРСР (2014-2020), ще покрият изцяло плащанията за гъските. Скандалното е как се раздават безогледно пари „на калпак“ за направлението за изхранване на гъските, което по никакъв начин не изпълнява целите и приоритетите на мярката. В същото време на практика ще бъде прекратено по средата на прилагането си направлението „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“, без да се даде възможност да бъдат постигнати целите и резултатите, както и ефекта върху почвите и водите.

Считаме, че предложената нотификация на Програмата е абсолютно нелогична и неаргументирана, тъй като не се базира на никаква статистика, данни или анализи. В нея единствено прозира желанието на МЗХ да замени една толкова полезна практика, каквато е сеитбооборота с даване на пари „на калпак“ чрез схемата за гъските.

От МЗХ противоречиво отговарят, че няма предвидени средства в новият програмен период на ПРСР (2014-2020) за плащания по старата Програма (2007-2013) за сеитбооборота за 2016 и 2017 г. В същия тон са и публичните изявления на зам.-министър Грудев, който категорично твърди, че няма да има пари за сеитбооборот след 2015 г. и фермерите следва да се откажат от продължаването на агроекологичните си ангажименти, без да се налага да връщат получените до момента средства. Настоящото предложение за промяна на ПРСР (2007-2013) обаче показва обратното – предвидени средства в бюджета на новата Програма има, но фермерите се поставят „на колене“, заради повишените изисквания и намалените двойно ставки, за да се откажат доброволно от изпълнението на агроекологичните си ангажименти. Логично възникват въпросите:

– защо се решава спирането на тази дейност две години преди приключването й и преди да е налице реалният агроекологичен ефект по отношение на нитратното замърсяване и почвената ерозия, и при категоричната липса на правна рамка и обосновка за нейното „доброволно прекратяване“?

– защо България и ЕС „инвестират“ три години в агроекологията и се отказват, а съдебните искове от страна на земеделските стопани за пропуснати ползи ще бъдат изяло за сметка на бюджета на страната ни?

– кой ще поеме отговорност и ще плати за това, и трябва ли тогава отново да бъдат заклеймени зърнопроизводителите като „врагове на земеделието“ и държавата?

Асоциация на агроекологичните земеделски производители настоява за отмяна на това предложение за промяна на ПРСР (2007-2013) и за продължаване на плащанията по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ до изтичането на 5-годишните ангажименти. В противен случай ние сме готови да защитим правата и интересите на нашите членове и на останалите бенефициенти по мярката с всички законови средства.